Förändringar i nya ISO 9001 och ISO 14001

Det kommer att ske förändringar av kraven i nya ISO 9001 och ISO 14001 som beräknas publiceras i mitten av 2015. För båda standarderna har föreslagits en treårig övergångsperiod.

I samband med att de nya standarderna publiceras kommer även nya krav att realiseras. Exempelvis blir identifiering och hantering av risker ett viktigt område och för kvalitet ökar fokus på processprestanda och resultat. Miljöstandarden fokuserar mera tydligt på miljöförbättringar kopplat till processerna. 

Både ISO 9001 och ISO 14001 är när de publiceras anpassade till den nya struktur ("High Level Structure") som är gemensam för nya standarder alltefter som de fastställs. Den nya strukturen kommer att ge en större tydlighet eftersom krav går att hitta på samma ställe oavsett standard.

Tillbaka