Ny handledning för kvalitetsledningssystem inom hälso- och sjukvården

Handledning underlätter tillämpning av den nya standarden för ledningssystem inom hälso- och sjukvården. Den uppfyller samtidigt kraven i Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Och den kommer att underlätta vid interna och externa granskningar av ledningssystem för kvalitet inom hälso- och sjukvård.

Dokumentet innehåller bland annat:

  • jämförelse mellan krav i standarden och krav i lagar och föreskrifter
  • en schematisk modell av strukturen i standarden och dess krav
  • exempel på kvalitetsverktyg och dess koppling till ledningssystemstrukturen,
  • kommentarer till termer och definitioner i standarden och föreskriften
  • kommentarer till kraven i standarden

Tillbaka