SS-EN 15224:2012 Ledningssystem för kvalitet i hälso- och sjukvården

SS-EN 15224:2012 Vägledning för användning av EN ISO 9001:2008

Denna standard specificerar kraven för ett kvalitetsledningssystem i en organisation som:

- Behöver påvisa sin förmåga att inom hela sin verksamhet kontinuerligt leverera hälso- och sjukvårdstjänster som uppfyller kundernas krav, krav i tillämplig lagstiftning samt yrkesmäsiga regler.

- Har som målsättning att förbättra kundtillfredsställelsen genom att på ett effektivt sätt tillämpa systemet, inkludera ständiga förbättringar av ledningssystemet och de kliniska processerna samt säkerställa att de krav som är relaterade till kvalitetsegenskaperna uppfylls.

Standarden fokuserar på kraven för de kliniska processerna. Syftet med denna standard är att anpassa och specificera kraven i ISO 9001. Detta gäller särskilt begreppen "produkt" och kundperspektiv med avseende på de särskilda förutsättningar som råder inom hälso- och sjukvård, där produkterna huvudsakligen är tjänster och kunderna huvudsakligen är patienter.

Tillbaka